سوال

به صورت شفاهی با مالک خانه برای تمدید قرارداد اجاره به توافق رسیدیم حالا که چند روز به پایان مدت قراردادم رسیده است مالک عنوان می کند در صورت تخلیه نکردن خانه باید جرایمی را که در قولنامه سال قبل آمده پرداخت کنم؟

 

 

جواب

چنانچه قرارداد اجاره طبق قانون با توافق کتبی یا شفاهی موجر و مستاجر تمدید شود طرفین ملزم به اجرای توافقات و تعهدات فی مابین خود تا پایان مدت اجاره خواهند بود که در فرض سوال مطالبه جریمه و یا درخواست تخلیه ملک از سوی موجر قبل از پایان مدت تمدید شده فاقد وجاهت قانونی است.