سوال

خودروام را به صورت وکالتی در محضر فروخته ام حال خریدار به بهانه ذکر نشدن مهلت در برگه وکالتنامه برای فک پلاک اقدام نمی کند،راهکار قانونی چیست؟

 

 

جواب

شما می توانید دادخواست الزام به فک پلاک خودروی مورد نظر را به مرجع قضایی تقدیم کنید تا پس از تشریفات لازم مراتب فک پلاک از طریق اداره راهنمایی و رانندگی(راهور) انجام پذیرد.