سوال

آیا می توان پارکینگ آپارتمان را بدون رضایت مدیر آپارتمان به فردی غیر از ساکنان آپارتمان اجاره داد؟

 

 

جواب

چنان چه پارکینگ طبق سند مالکیت یا طبق توافق بین مالکان مشاعی، تقسیم و مشخص شده باشد مالک می تواند محل پارکینگ خود را به غیر اجاره دهد در غیر اینصورت موکول به دریافت رضایت مالکان مشاعی طبق قانون تملک آپارتمان ها خواهد بود.