سوال

برای خانمی مبلغ 5 میلیون تومان ضمانت کرده ام فرهنگی هستم و به علت اینکه وام سر رسیدی است و این خانم بدهی خود را به بانک پرداخت نکرده 6 ماه است بانک از طریق اجرائیات ثبت حقوق من را توقیف کرده است من 5 میلیون تومان از این خانم سفته دارم و این خانم اموالی هم ندارد؟

 

 

جواب

قرار داد ضمانت همچون دیگر عقود تابع آثار قانونی مربوطه است بر همین اساس بانک می تواند برای وصول مطالبات خود علاوه بر وام گیرنده به ضامن نیز مراجعه و اموال ضامن را به غیر از مستثنیات دین توقیف و وصولکند. در این صورت شما نیز می توانید طبق مقررات با تقدیم دادخواست و ارائه سفته نسبت به وصول مطالبات مالی خود از وام گیرنده اقدام کنید.