سوال

خانه ای خریده ام که در مبایعه نامه آن فروش انشعاب آب و گاز خانه نوشته نشده است حالا فروشنده می گوید من آب و گاز را به شما نفروخته ام و باید پول جداگانه بدهی تکلیف من چیست؟

 

 

جواب

انشعاب آب و برق و گاز عرفا و با توجه به این که به پلاک ثبتی تعلق می گیرد جزو خانه محسوب می شود و متعلق به خریدار است هرچند در مبایعه نامه به صراحت ذکر نشده باشد لذا ادعا و درخواست فروشنده از شما فاقد وجاهت قانونی است.