سوال

سال 82 با برادرم معامله کردم به او زمین دادم یک آپارتمان گرفتم و مقداری طلبکار شدم بعد از چند سال به پول من سود تعلق می گیرد یا نه؟

 

 

جواب

شما می توانید با تقدیم دادخواست یه مراجع قضایی خسارت تاخیر تادیه طلب خود را از تاریخ مطالبه طلب طبق شاخص بانک مرکزی دریافت کنید.