سوال

زمین کشاورزی از پدربزرگمان به ارث رسیده که بعد از مدت چند سال عمویمان فروخته است الان جوابگو نیست؟

 

 

 

جواب

توصیه می کنیم موضوع را به صورت دوستانه و به اصطلاح کدخدامنشی حل و فصل کنید در غیر اینصورت می توانید با توجه به سابقه ثبتی ملک دادخواست تقسیم ماترک را به نسبت سهم الارث خود به دادگاه حقوقی ارائه کنید.