سوال

پدر بزرگم 30 سال پیش زمان ازدواج والدینم یک بز و یک گوسفند میش معادل 20000 تومان به مادرم فروخت ولی با وجود تذکرهای مادرم در حضور معتمدان روستا از دادن آن امتناع کرد و ما به احترام سنشان متوسل به قانون نشدیم و الان ایشان فوت کرده است حال می توان علاوه بر موارد مذکور چیزی را بابت خسارت از اموال ایشان دریافت کرد؟

 

 

جواب

در اینگونه موارد می توان دادخواست اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تحویل (مثل) مبیع به لحاظ تلف شدن مورد معامله به مرجع قضایی تقدیم کرد.