سوال

من زن دوم همسرم هستم و بچه هم ندارم شانزده سال است که با همسرم زندگی می کنم. او منزل و باغ و خانه باغ و حقوق دارد آیا از او به من ارث می رسد؟ در ضمن مهریه ام یک میلیون تومان است

 

 

جواب

زوجه در ازدواج دائم در صورتی که مرد متوفی دارای فرزند باشد،یک هشتم و در صورتی که مرد متوفی دارای فرزند نباشد یک چهارم از اموال همسر خود را طبق مقررات ارث می برد. در صورت تعدد زوجات این سهم الارث به صورت مساوی بین آنان تقسیم می شود. ضمنا در صورتی که مهریه وجه رایج باشد، به نرخ روز قابل محاسبه و ابتدا به عنوان طلب ممتازه از محل ماترک قابل دریافت است. البته زوجه در ازدواج موقت، از همسر خود ارث نمی برد.