سوال

برادرم وام گرفته و مرحوم شده. حالا بانک جلوی حساب ضامنش را گرفته است. ضامن مدام زنگ می زند و از خانواده مرحوم تقاضای پرداخت بدهی اش را دارد. اموال مرحوم که 2 فرزند دارد هم انحصار ورثه شده است چه کار کنیم؟

 

 

جواب

چنان چه اموالی از آن مرحوم در زمان فوت موجود است ابتدا پرداخت دیون متوفی واجب و ضروری است.