سوال

شخصی در سال 85 ملکی را به رایگان واگذار کرده است در سال 91 ملک به فروش می رسد مالک اولیه از شخصی که هدیه گرفته شکایت فروش مال غیر کرده است آیا ادعای وی از لحاظ شرعی وقانونی درست و قابل پیگیری است؟

 

 

جواب

در صورتی که مال مورد هبه در تصرف هبه شونده بوده و سپس وی آن را به دیگری واگذار کرده و بفروشد مالک اولیه(هبه کننده) حق اعتراض به این انتقال و رجوع از هبه را ندارد و در نتیجه طرح ادعای فروش مال غیر توسط هبه کننده فاقد وجاهت قانونی است.