سوال

آپارتمانی خریده ام که برای هزینه ایزوگام مجدد آن با مالکان دیگر دچار مشکل هستیم لطفا راهنمایی کنید در مجتمع های آپارتمانی هزینه ایزوگام مجدد پشت بام با چه کسانی است؟

 

 

جواب

در مجتمع های آپارتمانی مخارج قسمت های مشترک بر عهده ی تمامی مالکان(به نسبت مساحت قسمت اختصاصی هر واحد به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام واحدها) می باشد.هزینه هایی که عرفا ارتباطی با مساحت زیر بنا ندارد به طور مساوی تقسیم می شود.