سوال

آپارتمانی تجاری به صورت نقد واقساط خریداری کرده ام که تا کنون از موعد تحویل آن 15 ماه گذشته است. آیا من باید اقساط را بدهم یا خیر زیرا فروشنده با توجه به قرار داد می گوید اگر اقساط با تاخیر مواجه شود باید خسارت تاخیر بدهم و قرار داد را هم یک طرفه فسخ می کند ارزش ملک 1/5 برابر شده است در ضمن فروشنده تا 3 ماه بابت تاخیر خسارت 1/5 درصد در ماه پول می دهد اما از من 4 درصد در ماه می گیرد آیا می تواند چنین کند؟

 

 

جواب

اگر پرداخت اقساط خرید آپارتمان، موکول و مشروط به انجام شرطی(از قبیل مراحل ساخت،تحویل،تنظیم سند و یا موارد دیگر)شده باشد موجبی برای تادیه اقساط توسط خریدار قبل از تحقق شروط مورد نظر نیست.در غیر اینصورت چنان چه در قرار داد برای تادیه اقساط در سر رسید مقرر هیچ شرطی قید نشده باشد خریدار باید اقساط مذکور را در سر رسید تعیین شده پرداخت کند. طبعا طبق مفاد قرار داد حق فسخ و یا مطالبه خسارت نیز برای ذی نفع ایجاد خواهد شد. شرعا ربا گرفتن و ربا دادن نیز حرام و مرتکب آن قانونا مجرم است.