سوال

مهریه مادرم نصف یک خانه قدیمی بوده که در زمان حیات خانه را ساخته اند. حالا که والدین در قید حیات نیستند، آیا سهم مادرم بابت مهریه نصف خانه قدیمی است یا نصف خانه ای که ساخته اند؟

 

 

جواب

در صورتی که والدین شما با توافق یکدیگر اقدام به تجدید بنا کرده باشند، سه دانگ از عرصه و اعیان ساختمان جدید متعلق به مادرتان بوده که به عنوان سهم الارث (به ضمیمه سایر ماترک احتمالی) به ورثه حین الفوت ایشان منتقل می شود.