سوال

پدرم از پدر بزرگم زودتر فوت کرده است آیا از پدرم ارثی به پدر بزرگم می رسد یا ما سه برادر و یک خواهر از پدر بزرگ ارث می بریم؟

 

 

جواب

پدر بزرگ شما از پدرتان ارث می برد چرا که شرط وراثت،زنده بودن حین الفوت متوفی است اما شما از پدربزرگتان ارث نمی برید.