سوال

در یک مجموعه آپارتمان عرصه زمین به تعداد واحدها به طور یکسان تقسیم می شود یا به متراژ هر یک از واحدها تقسیم می شود؟مثلا واحد 70 متری با 120 متری با عرصه 200 متری سهم یکسان دارند

 

 

جواب

میزان سهم العرصه آپارتمان ها بر اساس متراژ هر یک از واحدهاست.