سوال

مالیات بر ارث به چه مواردی تعلق می گیرد و چه میزان است؟

 

 

جواب

مالیات بر ارث به اموال غیر منقول،موجودی نقد در بانک،سهام،تلفن ثابت و همراه و هر آنچه انتقال آن مستلزم ارائه گواهی پرداخت مالیات بر ارث است و از متوفی به وراث می رسد، تعلق میگیرد که میزان آن بر حسب رابطه نسبی متوفی و طبقات ارث متفاوت خواهد بود.