سوال

دیوار بین دو باغ با هزینه یکی از مالکان ساخته شده است.طرف دیگر هزینه ای بابت استفاده پرداخت نمی کند و در زمان ساخت نیز صحبتی انجام نشده است.سازنده می تواند مدعی سهم ساخت دیوار شود؟

 

 

جواب

اگر دیوار در ملک سازنده ساخته شده است،اختصاصی محسوب می شود و حق دریافت هزینه را ندارد اگر روی ملک سازنده و ملک مجاور ساخته شده و ساخت آن ضروری بوده است،سازنده دیوار مشترک می تواند سهم مالک مشاعی دیگر را از هزینه های ساخت دیوار از طریق مراجع قضایی مطالبه کند.