سوال

می توانم جریمه دیر کرد بابت به موقع تحویل ندادن آپارتمان با وجود قید آن در قرارداد را بگیرم آیا می توانم از الباقی ثمن معامله در زمان تحویل با وجود مخالفت فروشنده کسر کنم؟

 

 

جواب

دریافت جرایم و خسارات ناشی از تخلفات قراردادی قابل وصول است و می توان از الباقی ثمن معامله کسر و تهاتر کرد اما در صورت قبول نکردن متعهد،باید به دادگاه مراجعه و حکم محکومیت دریافت کنید تا قابل تهاتر باشد.