سوال

آیا عدم تمکین زن، او را از مهریه محروم می کند؟

 

 

جواب

عدم تمکین ساقط کننده مهریه زوجه نیست. زوجه به محض وقوع عقد مالک مهر می شود و می تواند آن را از زوج مطالبه کند.