سوال

آپارتمانی را خریداری کردم فروشنده 6 ماه بعد از قولنامه از بانک وام گرفته سند را در رهن بانک گذاشته و بانک ملک را از طریق ثبت به مزایده گذاشته است چاره چیست؟

 

 

جواب

شما می توانید ابطال قرارداد فروشنده و بانک را از دادگاه تقاضا کنید.امکان طرح شکایت انتقال مال غیر نیز وجود دارد.