سوال

چند قطعه زمین دارای سند به ورثه به ارث رسیده است. برای انتقال به ثبت اسناد مراجعه کردیم می گویند شماره پلاک ثبتی با موقعیت زمین یکی نیست.سند همسایه ها هم همین مشکل را دارد.برای انتقال سند چه کاری انجام دهیم؟

 

 

جواب

شما می توانید تقاضای اصلاح سند را در کمیسیون مربوطه ثبت مطرح کنید تا پس از انجام تشریفات و کارشناسی لازم سند شما اصلاح شود.