سوال

سهم ارث بین 4 برادر و 2 خواهر چگونه است؟

 

جواب

طبق قانون، پسر دوبرابر دختر ارث می برد. بدین نحو که اموال تقسیم بر 10 می شود، دخترها یک سهم و پسرها دوسهم از ماترک را ارث می برند.