سوال

سال 86 قطعه زمینی دیوار شده با پروانه و وکالتی خریدیم حال متوجه شدیم مقداری از زمین غیر را دیوار کرده ایم و ممر هم ندارد نزدیک به 300 متر هم در حریم کال است که حدود 180 متر از 480 متر می می ماند برای احقاق حقمان چه کنیم؟

 

 

جواب

می توانید تقاضای فسخ معامله را از دادگاه یا مابه التفاوت کسر متراژ را از فروشنده مطالبه کنید.