سوال

حق وکالت تقسیم سهم الارث چند درصد است؟

 

 

جواب

حق الوکاله دادخواست می تواند طبق تعرفه یا با توافق وکیل و موکل تعیین شود.