سوال

خانه پدری مان به نام مادرم بوده است که به برادرم فروخت و ما (دو خواهر و برادر دیگر) هر کدام پول دادیم و خانه ای بهتر خریدیم و سند را به نام مادرمان زدیم پس از چندی مادرم پدر نود ساله ام را از خانه بیرون کرد. آیا او از نظر قانونی می تواند این کار را بکند؟ آیا می شود سند برگشت بخورد و دانگی هم به نام پدرم شود؟

 

 

جواب

هر چند بیرون کردن پدر 90 ساله شما توسط مادرتان امری غیر اخلاقی و مذموم است اما به هر حال مادرتان طبق سند رسمی مالک قانونی ملک است و حق اعمال حقوق مالکانه خود را دارد.مگر آنکه در واگذاری ملک شرط زندگی پدر در ملک مورد نظر تا زمان حیات پدر قید شده باشد.