سوال

به دلیل دعوا محکوم به یک سال زندان شدم، 40 روز زندان بودم که شاکی رضایت داد و 6 ماه از مدت محکومیتم کم شد 2 ماه نیز با تلاش وکیلم کم شد. راه دیگری برای نماندن در زندان دارم؟

 

 

جواب

با توجه به تقلیل حداکثری حبس به شرح پیش گفته، باقیمانده حبس باید گذرانده و طی شود البته متعاقبا می توانید از حق آزادی مشروط نیز طبق مقررات استفاده کنید.