سوال

من کاسب هستم و حساب دفتری دارم به فردی 2 سال پیش 600 هزار تومان نسیه دادم از تسویه کردن حسابش طفره می رود از راه قانونی چگونه باید به پولم برسم؟

 

 

جواب

شما می توانید ((دادخواست مطالبه وجه)) خود را به طرفیت بدهکار به شورای حل اختلاف تقدیم و با ارئه دلایل قانونی و یا سوگند دعوا را پیگیری کنید.