سوال

مبلغ 30 میلیون تومان به شخصی دادم که از ایشان به همین مبلغ سفته دارم.حالا از دادن پول سرباز می زند چه کار باید کرد؟

 

 

جواب

شما می توانید پس از واخواست سفته ها،دادخواست مطالبه وجه سفته ها را به دادگاه تقدیم کنید.