سوال

برادر بزرگ تری دارم از مادری دیگر،پدرم هفت ماه است که فوت کرده است.اینک برادرم اصل شناسنامه ها و کارت ملی من و برادر کوچک تر و مادرم را برای سهم الارث گرفته است آیا او می تواند بدون اطلاع ما ارث را به نام خود یا فرد دیگری انتقال دهد؟

 

 

جواب

موافقت هر یک از وراث برای انتقال سهم الارث متعلقه خود(با توجه به گواهی انحصار وراثت) ضروری است.