سوال

بنده بابت ضرب و جرح و ترک انفاق شوهرم شکایت کردم و او پروانه کسب در دادگاه گذاشته و برای ضرب و جرح و برای نفقه به 6 ماه حبس محکوم شده است پرونده 3 ماه است که اجرای احکام رفته ولی شوهرم هنوز زندانی نشده است؟

 

 

جواب

چنانچه رای صادره قطعی شده باشد،اجرای احکام باید طبق مقررات نسبت به اجرای حکم،اقدام کند.شما می توانید موضوع را از طریق اجرای احکام پیگیری و برای اجرای آن تقاضا کنید.