سوال

اگر حادثه ای در محل کار برای فردی اتفاق بیفتد و بیمه مسئولیت نباشد،خسارت و دیه به عهده ی چه کسی است واین که جند سال از حادثه می گذرد و مدارک وشاهد موجود است آیا می شود دادخواست دیه و خسارت کرد؟

 

 

جواب

با رائه دلایل قانونی به مرجع قضایی(از جمله شهادت شهود،گواهی پزشکی قانونی و یا گزارش ضابط دادگستری)،موضوع به کارشناس رسمی ارجاع و میزان تقصیر مسبب یا مسببان تعیین می شود.