سوال

آیا مسکن مهر را که هنوز تحویل نشده است دادگاه می تواند بابت مهریه توقیف کند؟

 

 

جواب

ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی به موارد مستثنیات دین اشاره کرده است که مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی از جمله آن ها است.برخی بر این اعتقادند که لازمه توقیف نشدن،سکونت محکوم علیه در مسکن مورد نظر است