سوال

فردی که شاغل دولت و دارای خودرو و منزل شخصی بوده اخیرا فوت کرده است وضعیت همسر و فرزند به ویژه ارث و مهریه خانمش چگونه است؟

 

 

جواب

به موجب قانون،مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود عبارت است از:قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق به رهن است.دیون و واجبات مالی متوفی،وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.ازطرفی زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه(دائمی)در صورت فرزند دار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.ودر صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد،سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب مذکور خواهد بود.در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین آنان بالسویه تقسیم می شود.مهریه به عنوان دین ابتدا از ماترک متوفی برداشت و به زوجه پرداخت می شود.طبق مقررات،حقوق متوفی بین همسر و فرزندان به طور مساوی تا مواعد قانونی تقسیم می شود.