سوال

شوهر مادر بزرگم 8 سال است فوت کرده و قبل از مرگ یک خانه در دست نوشته ای به مادر بزرگم داده و یکی را وقف کرده است.فرزندانش همه امضا کردند و بعد از مرگش چیزی به مادربزرگم ندادند و حتی تقسیم ارث هم بدون اجازه او انجام شد. آیا بعد از این مدت می شود پیگیری کرد؟

 

 

جواب

اساسا هرکس می تواند در زمان حیات خویش مایملک و دارایی خود را به غیر واگذار کند که با این انتقال،اموال مورد نظر از شمول ماترک آینده شخص،خارج شده و متعلق به انتقال گیرنده است.در خصوص سوال شما گذشت زمان نیز مانع از حق مادربزرگ شما برای مراحعه به محاکم قضایی به منظور احقاق حق نیست.