سوال

چند ماه است با دختری از شهری دیگر عقد کرده ایم محل زندگی را شهر خودم شرط کرده ایم اما در عقد نامه ذکر نشده است،آیا ایشان برای مهریه و طلاق می تواند در شهر خودش شکایت کند یا نه؟چون من در شهر خودم شاغلم

 

 

جواب

مطابق ماده 12 قانون جدید خانواده در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین،زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در مواردی که خواسته مطالبه مهریه غیر منقول باشد.