سوال

راجع به موضوع سهم الارث،نوه جزو طبقه اول ارث محسوب می شود؟

 

 

جواب

طبقه اول ارث عبارت است از: پدر،مادر،اولاد و اولاد اولاد بدین معنی که اولاد،درجه اول از طبقه اول و نوه،درجه دوم از طبقه اول محسوب می شود.لذا نوه در فرضی جزو وراثت است که پدر و مادر و اولاد دیگری وجود نداشته باشد.