سوال

آیا پدر پس از مرگ مادر می تواند سهم ارث پسر بزرگ را به او بدهد؟

 

 

جواب

اگر منظور شما سهم الارث پسر از مادرش است،بلی