سوال

یک خانه قدیمی با سند بین وارث است دو نفر از خواهر ها نه می فروشند و نه واگذار می کنند چه کار باید کرد؟

 

 

جواب

می توانید تقاضای تقسیم ماترک و در صورت نبودامکان تقسیم،تقاضای فروش ماترک را به طرفیت وراث و خواندگان در دادگاه مطرح کنید.