سوال

مغازه من جزو یک مجتمع مسکونی 9 واحدی است.آیا هزینه های آسانسور مربوط به من هم می شود؟

 

 

جواب

هزینه آسانسور،مربوط به تمامی مالکان مجتمع است