سوال

زمینی قولنامه ای دارم ولی مدارک آن را گم کرده ام صاحب قبلی و بنگاه هر دو در قید حیات نیستند چون موضوع به 30 سال قبل بر می گردد. من باید چه کنم مدارک المثنی بگیرم و بتوانم زمین را بفروشم؟

 

 

جواب

شما می توانید دادخواست اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت مالک رسمی و دیگر خریداران و فروشندگان با ارائه دلایل قانونی از جمله شهادت شهود به مرجع قضایی تقدیم و احقاق حق نمایید.