موضوعات  پیشنهادی برای کار تحقیقی 1

 

 

1.احكام تنصيف ديه زن

2. پرداخت ديه از بيت‌المال در صورت فرار, فوت يا عدم شناسايي ضارب يا قاتل

3. پرداخت‌ ديه‌ در صورت‌ عدم‌ شناسايي‌ ضارب‌، اعسار از پرداخت‌ ديه‌ و استناد به‌ سوگند در ضرب‌ و جرح‌

4. آراي فقهي درخصوص آلات قمار

5. آراي‌ فقهي‌ در خصوص‌ شمول‌ موانع‌ ارث‌ در معاونت‌ در قتل‌ عمدي‌

6. آراي‌ فقهي‌ در خصوص‌ قتل‌ ناشي‌ از اشتباه‌ در هدف‌

7. آزادي‌ محكوم‌ به‌ قصاص‌ با اخذ وثيقه‌ تا تعيين‌ تكليف‌ نهايي‌

8. آلوده‌ كردن‌ عمدي‌ ديگران‌ به‌ بيماري‌ ايدز

9. اتهام قتل به حاضرين در محل جنايت و كشف آلت قتاله

10. اثبات قصاص از طريق قسامه

11. اجراي مراسم لعان نزد قضات مأذون,‌نفي ولد از طريق لعان, امكان تحقيق در مورد الحاق فرزند به پدر

12. ادله‌ اثبات‌ در جرايم‌ تعزيري‌

13. ارش‌ البكاره‌ در صورت‌ اغفال‌ زانيه‌ و اثبات‌ با آزمايش‌ DNA

14. ارش‌ البكاره‌ و مهر المثل‌ در زنا

15. ازاله‌ بكارت‌ در اثر معاينات‌ پزشكي‌

16. استناد به‌ آزمايش‌هاي‌ ژنتيكي‌ براي‌ اثبات‌ يا نفي‌ ولد

17. استيفاي حق قصاص با وجود اولياي دم كبير و صغير

18. اقرار كمتر از نصاب در جرم زنا, انكار بعد از اقرار و سقوط حد

19. انتخاب‌ نوع‌ ديه‌ پرداختي‌ از بيت‌المال‌ و ملاك‌ قيمت‌ در زمان‌ پرداخت‌(يوم‌ الاداء، زمان‌ صدور دادنامه‌ و...)

20. اولياي دم در قتل شبه عمد فرزند توسط پدر و سهم پدر از ديه

21. برقراري عمل زنا به زني و وارد شدن به منزل وي

22. تأثير بيماري در اجراي حد شرب خمر

23. تحقق‌ محاربه‌ با سلاح‌ غير واقعي‌

24. تحقيق‌ و تعقيب‌ در جرايم‌ عفافي‌

25. تردد افراد در منطقه ممنوعه نظامي وقتل در اثر تيراندازي مأمور

26. تعيين‌ ديه‌ در ضربات‌ منجر به‌ مرگ‌ مغزي‌ مصدوم‌

27. تعيين‌ مجازات‌ قتل‌ به‌ انگيزه‌ ناموسي‌
28. تفاوت‌ مجازات‌هاي‌ تعزيري‌ و بازدارنده‌ و آثار آنها

29. تفسير منابع‌ و فتاوي‌ معتبر فقهي‌ موضوع‌ اصل‌ 167 قانون‌ اساسي‌

30. تقاضاي قصاص توسط ولي قهري يا قيم

31. تقاضاي‌ قصاص‌ فرزندان‌ در صورت‌ قتل‌ همسر توسط شوهر

32. تقصير ولي قهري در ايراد صدمه يا قتل صغير و گذشت وي

33. تنصيف‌ ديه‌ و ارش‌ زنان‌ در اثر ضربه‌ واحد يا ضربات‌ متعدد

34. جاسازي بمب جهت قتل شخص و كشته شدن مأموران انتظامي در زمان خنثي سازي

35. جراحات‌ وارد بر مقتول‌ قبل‌ و بعد از قتل‌

36. جواز حبس‌ كفيل‌ جهت‌ معرفي‌ محكوم‌ فراري‌

37. جواز يا عدم‌ جواز سقط جنين‌ ناقص‌ الخلقه‌ (فاقد سر)

38. حكم توقيف وسايل نقليه مظنون به سرقتي بودن

39. حكم شرعي سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري

40. خسارات‌ مازاد بر ديه‌

41. خودكشي‌ قاتل‌ عمدي‌ و ديه‌ جنايت‌ بر ميت‌

42. دخل و تصرف بانك در موجودي افراد

43. ديه اعضاي داخلي بدن

44. زناي غير مسلمان با زن مسلمان و مطالبه ارش البكاره

45. سرقت پدر از اموال پسر

46. سقط جنين به علت بيماري مادر

47. سوزاندن جسد مقتول

48. سياست‌ كيفري‌ اسلام‌ در برخورد با جرايم‌ عفافي‌

49. شبهه در تحقق قتل در مورد كشف جسد در مكان اختصاصي

50. شبيه‌ سازي‌ و وضعيت‌ حقوقي‌ انسان‌هاي‌ شبيه‌ سازي‌ شده‌

51. شرب الكل سفيد و حكم مستي ناشي از آن

52. شك‌ در انتساب‌ قتل‌ به‌ قاتل‌، اقامه‌ قسامه‌ در جلسات‌ متعدد و بيان‌ مستند علم‌ سوگند خورندگان‌ در قسامه‌

53. شمول قاعده "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" در امور كيفري

54. صدور حكم قطعي و ادعاي توبه قبل از اقامة بيّنه در جرم لواط

55. صغير بودن‌ قسم‌ خورندگان‌ در زمان‌ وقوع‌ جنايت‌

56. ضرب‌ و جرح‌ ديگري‌ توسط افراد متعدد و مشخص‌ نبودن‌ جنايت‌ هر كدام‌

57. ضمان طبيب

58. عدم احراز عدالت شاهد در اثبات دعوي

59. عدم‌ شناسايي‌ قاتل‌ و حكم‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ از بيت‌المال‌ و شناسايي‌ قاتل‌ بعد از صدور حكم‌ قطعي‌

60. فوت‌ ولي‌ دم‌ و انتقال‌ حق‌ قصاص‌ به‌ ورثه‌

61. قاتل خواهان قصاص و اولياي دم خواهان ديه

62. قتل عمدي طفل متولد از زنا

63. قتل همسر توسط شوهر

64. قتل‌ به‌ اعتقاد مهدورالدم‌ بودن‌

65. قتل‌ خطاي‌ محض‌ و مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌

66. قتل‌ در اثر شليك‌ دو گلوله‌ و عدم‌ احراز انتساب‌ به‌ فرد خاص‌ (مردد بودن‌ بين‌ سه‌ نفر)

67. قتل‌ عمدي‌ پدر به‌ وسيله‌ پسر

68. قتل‌ عمدي‌ طفل‌ متولد از زنا توسط مادر تكويني‌

69. قتل‌ فرزند و سلب‌ امنيت‌

70. قطع‌ انگشتان‌ جسد مجهول‌ الهويه‌ جهت‌ شناسايي‌

71. كلاهبرداري به وسيله تاسيس شركت

72. ماهيت ديه و وصول مهريه از آن

73. ماهيت مجازت اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر

74. ماهيت‌ مجازات‌ ممسك‌ در جرم‌ قتل‌

75. مباني فقهي حبس ناشي از محكوميت هاي مالي

76. مباني‌ فقهي‌ ـ حقوقي‌ اجراي‌ علني‌ كيفر

77. مباني‌ فقهي‌ قمار و بازي‌ با آلات‌ آن‌

78. مباني‌ فقهي‌ نبش‌ قبر به‌ جهت‌ انتقال‌ جسد

79. مبتلا كردن‌ ديگري‌ به‌ بيماري‌ ايدز در اثر رابطه‌ نامشروع‌


80. مجازات افراد رمّال و فالگير

81. مجازات تظاهر به روزه ‌خواري

82. مجازات‌ تجاوز به‌ عنف‌ به‌ صغيره‌

83. مجازات‌ روزه‌ خواري‌ با عمل‌ حرام‌، فحاشي‌، مزاحمت‌ و رابطه‌ نامشروع‌

84. مجازات‌ ضرب‌ و جرح‌ عمدي‌ فاقد اثر

85. مرجع صالح براي اجراي لعان و چگونگي اجراي آن

86. مسؤول پرداخت ديه در صورت عدم شناسايي ضارب

87. مسؤول پرداخت ديه قتل يا عضو در صورت اعسار محكوم‌عليه

88. مسؤوليت‌ كارفرما در قبال‌ جنايت‌ كارگر

89. مستندات‌ علم‌ قاضي‌ در جرم‌ شرب‌ خمر

90. مفقود شدن مقداري ترياك در اثر سهل‌انگاري سرباز و موضوع ماليت آن

91. ملاك محاسبه قيمت ريالي ديه (يوم الاداء يا يوم الراي)

92. ملاك‌ پرداخت‌ ديه‌ با گذشت‌ زمان‌

93. ميزان‌ احتساب‌ ديه‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع‌

94. نحوه محاسبه ديه يا ارش انگشتان قطع شده پس از ترميم كامل

95. نزاع‌ و درگيري‌ دو نفر و سنگ‌ پراني‌ و اصابت‌ سنگ‌ به‌ شخص‌ ثالث‌

96. واگذاري چك‌هاي مدت‌دار به مبلغ كمتر به صورت نقدي

97. وجود لوث و اختلاف قاضي و اولياي دم در نوع قتل

98. وصيت شخص محكوم به قصاص نسبت به اهداي اعضاي بدن

99. وضعيت ديه متوفي

100. وقوع‌ قتل‌ در ماه‌ حرام‌، فرار قاتل‌ و پرداخت‌ ديه‌ از بيت‌ المال‌ 


101. برسي مفاهيم تصرف عدواني , ورود به ملک ديگري از ديدگاه حقوق موضوعه 

102.  بررسي آيات قرآني پيرامون قتل , قذف و زنا و تطبيق آن حقوق موضوعه 

103. تحليل اركان جرم تحصيل مال يا وجه از طريق نامشروع 

104.  لزوم جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه 

105. بررسي چک از ديدگاه قانون مجازات اسلامي 

106.  مفهوم اعدام در حقوق موضوعه 

107- بررسي فقهي اقدامات تأميني و تربيتي 

108- بررسي آثار و مفاهيم حقوقي پولشويي 

109- حقوق زندانيان از ديدگاه قانون ايران 

110- محاربه از ديدگاه فقه و حقوق جزا 

111- رشوه از ديدگاه فقه و حقوق جزا 

112- تسبيب در قانون مجازات اسلامي 

113- جبران خسارات ناشي از دادرسي 

114- حقوق و جرائم کامپيوتري 

115- ماهيت حقوقي حق تاليف 

116- پرداخت ديه از بيت المال 

117- مسئوليت کيفري اطفال 

118- معامله معارض 

119- آزادي مشروط          

120- تعزیرات حکومتی مربوط به کالا و خدمات و نحوه رسیدگی به این تخلفات   

121- کمیسیون های پزشکی تأمین اجتماعی                      

122- استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن        

123- استفاده از عناوین جعلی                  

124-  اعاده دادرسی در امور کیفری

125-  افشای اسرار دیگران

126- انتقال مسکن یا ملک غیر بدون اجازه مالک       

127- انتقال مصدومان به مراکز درمانی        

128-  بازداشت غیر قانونی توسط مأمورین   

129-  بکارگیری اسلحه توسط مأمورین        

 130- تأثیر گذشت شاکی بعد از صدور حکم قطعی    

131- تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه**های کیفری   

132- تحقیق از شاکی و متهم در دادسرا     

 133- تحقیقات مقدماتی در دادسرا

 134- تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق   

 135- تعرض قانونی به آزادی های فردی      

 136- تعلیق و اجرای مجازات و گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت     

137- جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی        

 138- جرم اختلاس و مجازات آن     

 139- جرم مشهود          

140- جعل اسناد             

 141- جنبه های کیفری چک         

142- چگونگی و نحوه مطالبه خسارت ناشی از جرم  

143- حدود مسئولیت کیفری اطفال و نحوه رسیدگی به جرایم اطفال    

144- حق حضانت و ملاقات با طفل ویرایش جدید       

145- حقوق زندانی         

146- حقوق و وظایف ضابطان دادگستری      

 147- حقوق و وظایف کارشناس در امور کیفری         

148-  حوادث ورزشی       

 149- خرید، تحصیل و مخفی کردن مال مسروقه       

150- خودداری از کمک به مصدومین

151-  خیانت در امانت      

152-  رشا و ارتشاء         

153-  سازش در دعاوی کیفری                  

154-  شیوه های جلوگیری از فرار متهم       

155- ضرب و جرح عمدی و شرکت در منازعه 

156- عرضه مواد آرایشی و خوردنی غیر بهداشتی و فاسد      

157- عفو محکومان                     

158- فروش جهیزیه توسط شوهر   

159- فروش و انتقال مال دیگری      

160- قتل زن توسط مرد    

161- قتل عمد    

162- قتل غیر عمد ناشی از رانندگی                      

163- قرار های نهایی در دادسرا و حق اعتراض شاکی نسبت به آنها     

164- کفالت در امور کیفری            

165- کیفیت رسیدگی به آرای صادره از دادگاه کیفری استان در دیوان عالی کشور           

166- گذشت اولیای دم در قتل عمد

167- تهیه و ترویج سکه تقلبی      

168- شریک و معاون جرم 

169- صدور چک بلامحل با توجه به مبلغ چک و مجازات صدور چک با علم به مسدور        

170- مزاحمت برای بانوان و اطفال              

171- مسئولیت کیفری صاحبان آژانس املاک

172- مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم         

173- نقش هیأت منصفه در دعاوی کیفری   

174- ورود به عنف منزل یا مسکن دیگری     

175- جرم انگاری سلاح سرد

176- نقاط ضعف و قوت قانون مجازات جدید

177- غصب عناوین و مشاغل

178- مسئولیت کیفری وکلا

179- مسئولیت کیفری قضات

180- مسئولیت کیفری کارشناسان رسمی دادگستری

181- نشر اکاذیب

182- جعل و استفاده از سند مجعول

183- سرقت مستوجب حد

184- اختلاس

185- پیشگیری از جرم

186- نقش بزه دیده در ارتکاب جرم

187- جاسوسی

188- شروع به جرم

189- علم قاضی

190- شهادت در امور کیفری

191- اهانت به مقدسات مذهبی

192- مجازات های جایگزین حبس

193- اقدامات تأمینی و تربیتی

194- افترا و توهین

195- افشای اسرار

196- شهادت دروغ

197- تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

198- تمرد نسبت به مأمورین دولت

199- هتک حرمت اشخاص

200- حقوق شهروندی

201- تخریب اموال

202- جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

203- سب النبی

204- تعدد و تکرار جرم

205- عناصر جرم