طبق ماده 553 قانون جدید مجازات اسلامی: وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد،مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد،همان طرف یا اقوام او،وارث دیه می باشند.