طبق ماده 552 قانون جدید مجازات اسلامی: شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند،در احکام دیه مانند مسلمان است.