طبق ماده 213 قانون جدید مجازات اسلامی: در تعارض سایر ادله با یکدیگر اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. هم چنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.