طبق ماده 351 قانون جدید مجازات اسلامی: ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.