طبق ماده 348 قانون جدید مجازات اسلامی: حق قصاص،به شرح مندرج در این قانون به ارث می رسد.