طبق ماده 347 قانون جدید مجازات اسلامی: صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب،رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه،در برابر حق یا مال گذشت کند.