طبق ماده 375 قانون جدید مجازات اسلامی: اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده،به حبس ابد محکوم می گردد.

تبصره1- اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره 2- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می پردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.