طبق ماده 1107 قانون مدنی: نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور معارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او بواسطه ی مرض یا نقصان اعضا.